SECRETARY GENERAL

Ravindra Maithani

Ravindra Maithani

SECRETARY GENERAL

 

Shri V.S.R. Avadhani

V.S.R. Avadhani
SECRETARY GENERAL
[Officer on Special Duty]

 

 

REGISTRARS


Subhash Malik

Subhash Malik

Raj Pal Arora

Raj Pal Arora

Mr. M.K. Hanjura

M.K. Hanjura

Ms. Rachna Gupta

Rachna Gupta

Mr. Sanjiv Jain

Sanjiv Jain

Shri Pankaj Bhandari

Pankaj Bhandari

Shri Pankaj Bhandari

Govind K. Rathod

Shri Praveen Kumar

Praveen Kumar
Dr. K. Arul

Dr. K. Arul

List of Former Registrar General/Secretary Generals and Registrars.