SECRETARY GENERAL

Ravindra Maithani

Ravindra Maithani


SECRETARY GENERAL

 

REGISTRARS


Subhash Malik

Subhash Malik

Raj Pal Arora

Raj Pal Arora

Mr. M.K. Hanjura

M.K. Hanjura

Ms. Rachna Gupta

Rachna Gupta

Mr. Sanjiv Jain

Sanjiv Jain

Shri V.S.R. Avadhani

V.S.R. Avadhani

Shri Pankaj Bhandari

Pankaj Bhandari

Shri Pankaj Bhandari

Govind K. Rathod

List of Former Registrar General/Secretary Generals and Registrars.